Kariera

Praca w PGG

Aplikuj do nas

Jeśli jesteś ambitny, chcesz się rozwijać i jesteś zainteresowany/a pracą w naszej firmie – wyślij swoje CV na adres kariera@pggpolska.pl

Digital Designer

 • Jam Sports Productions LLC
 • Admin
 • Newyork, SCT
 • Remote
We would love to share a similar experience and how I learned some valuable lessons.

Graphic Artist

 • Jam Sports Productions LLC
 • Admin
 • Newyork, SCT
 • Remote
We would love to share a similar experience and how I learned some valuable lessons.

Sales Reporter

 • Jam Sports Productions LLC
 • Admin
 • Newyork, SCT
 • Remote
We would love to share a similar experience and how I learned some valuable lessons.

Digital Marketer

 • Jam Sports Productions LLC
 • Admin
 • Newyork, SCT
 • Remote
We would love to share a similar experience and how I learned some valuable lessons.

Web Designer

 • Jam Sports Productions LLC
 • Admin
 • Newyork, SCT
 • Remote
We would love to share a similar experience and how I learned some valuable lessons.

Web Developer

 • Jam Sports Productions LLC
 • Admin
 • Newyork, SCT
 • Remote
We would love to share a similar experience and how I learned some valuable lessons.
Praca w PGG

Klazula informacyjna dla kandydatek/ów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Grupa Grzewcza Sp. z o.o.., ul. Brzezińska 16, 92-103 Łódź.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Polska Grupa Grzewcza Sp. z o.o.., ul. Brzezińska 16, 92-103 Łódź. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem;
c) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – Pani/Pana zgoda, w przypadku udostępnienia Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, danych osobowych, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, i wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, a także podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, audytowe, prawnicze, doradcze.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora w treści formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, a brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione przez Panią/Pana w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, a które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, uniemożliwi uwzględnienie takich dokumentów przez Administratora w procesie rekrutacji.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
10) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego

Brak produktów w koszyku.

X